newspulse.gr
Beta
 
Κεντρική    Κόσμος Ελλάδα Αθλητικά Επιστήμη/Τεχνολογία Οικονομικά Υγεία Πολιτισμός
  28 March 2015 Hot:  


   Ειδήσεις  
Αρχική
Ελλάδα
Κόσμος
Οικονομικά
Αθλητικά
Πολιτισμός
Επιστήμη/Τεχνολογία
Υγεία
Lifestyle
Αυτοκίνητα
Blogs
Περίεργα
Περιβάλλον
Άρθρα
      
Επικοινωνία
Όλες οι προσφορές
Πρόγραμμα Τηλεόρασης
Εφημερίες Φαρμακείων

     [  Blogs  ]
Μαθηματικ? απόδειξη ότι η σωτηρία του μνημονίου είναι ανέφικτη!
Ksipnistere Ksipnistere
26 August 19:10
Μαθηματικ? απόδειξη ότι η σωτηρία του μνημονίου είναι ανέφικτη!

Στην οικονομικ? επιστ?μη υπάρχει μία κατηγορία δανείων που ονομάζονται δάνεια στο διηνεκές...


Η ιδιομορφία αυτών των δανείων είναι ότι έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια. Δεν εξοφλούνται ποτέ.

Η δόση ενός τέτοιου δανείου καλύπτει μόνο τους τόκους και είναι η μικρότερη δυνατ? δόση για ένα δάνειο, όταν η διάρκεια του είναι πολύ μεγάλη και τείνει προς το άπειρο. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα διηνεκές δημόσιο χρέος , έστω Χ και ένα επιτόκιο εξυπηρέτησης i.

Η ετ?σια δόση ΕΔ του δανείου θα είναι : Ε?ΗΣΙΑ ΔΟΣΗ ΙΣΟΝ ΧΡΕΟΣ ΕΠΙ ΕΠΙ?ΟΚΙΟ ? συμβολικά :

ΕΔ= Χ * i Σχέση (1)'Oσοι γνωρίζουν από μοντέλα δανεισμού νοικοκυριών ξέρουν ότι προκειμένου ένας δανειστ?ς να χορηγ?σει ένα δάνειο ενδιαφέρεται για την αποπληρωμ? του και επιδιώκει η ετ?σια δόση του δανείου να μην ξεπερνά κάποιο ποσοστό του διαθέσιμου εισοδ?ματος του δανειζόμενου.

Στις περιόδους παχιών αγελάδων το αποδεκτό ποσοστό δανεισμού (ΠΔ) σε σχέση με το ετ?σιο εισόδημα του δανειολ?πτη ( έστω ?) κυμαινόταν ανάλογα με το είδος του δανεισμού από 35% έως και 50% ( το μέγιστο 50 % αντιστοιχούσε συν?θως σε δάνεια για πρώτη κατοικία, όπου η δόση αναπλ?ρωνε εν μέρει το ενοίκιο, που και πριν το δάνειο υπ?ρχε ως δαπάνη και μείωνε το διαθέσιμο εισόδημα ).

Εννοείται ότι σε εποχές σαν την σημεριν? κανένας δανειστ?ς δεν θα επέλεγε να χρηματοδοτ?σει με το υψηλότερο αποδεκτό ποσοστό δανεισμού.

Για τον λόγο αυτό επιλέγουμε στην ανάλυση μας αποδεκτό ποσοστό δανεισμού ΠΔ=35%.
Με βάση αυτ? την ανάλυση θα έχουμε επίσης: Ε?ΗΣΙΑ ΔΟΣΗ ΙΣΟΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΚ?Ο ΠΟΣΟΣ?Ο ΔΑΝΕΙΣΜΟ? ? συμβολικάΕΔ= ? * ΠΔ Σχέση (2)Εξισώνοντας τα δύο μέρη των σχέσεων (1) και(2) ως προς την ετ?σια δόση ΕΔ έχουμε την σχέση

Χ* i= Y*ΠΔαπό όπου με τους κατάλληλους μετασχηματισμούς προκύπτει ότιi= ΠΔ / (Χ/?) Σχέση (3)δηλαδ? ότι το επιτόκιο (i) θα είναι ίσο με το αποδεκτό ποσοστό δανεισμού ως προς το εισόδημα (ΠΔ) δια του πηλίκου χρέος προς εισόδημα (Χ/?).

Από τα πρόσφατα ανακοινωθέντα ετ?σια στοιχεία της EUROSTAT προκύπτει ότι το δημόσιο χρέος της Ελλάδος ως προς το ΑΕΠ ( ετ?σιο εισόδημα στην ουσία) διαμορφώθηκε στο τέλος του 2012 σε ποσοστό 160,5% με ετ?σια αύξηση του κατά 24%.

Με αντικατάσταση όπου ΠΔ=0,35 (? 35%) και (Χ/?)=1,605 (? 160,5%) προκύπτει από την σχέση (3) ότιi=0.218 ? 21,8 %.


Από τα ίδια στοιχεία το δημόσιο χρέος για το σύνολο της ευρωζώνης αυξ?θηκε κατά το 2012 κατά 4%, δηλαδ? από 88,2% σε 92,2%, δηλαδ? με μία σχετικ? αύξηση 4,5% σε σχέση με το 2011.

Βλέπουμε δηλαδ? ότι ο χειρισμός των χρεών της Ελλάδας ως δάνεια εις το διηνεκές έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ με δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό 21,8%.

Αντίθετα αν τα χρέη εξοφλούνταν σε πχ 30 χρόνια θα αρκούσε να πληρώναμε 5,35% (=160,5/30) του ΑΕΠ για το κεφάλαιο και τους επιπλέον εκάστοτε τρέχοντες τόκους με το ισχύον χαμηλό επιτόκιο της Ευρωπαικ?ς Κεντρικ?ς ?ράπεζας (σ?μερα 1%), δηλαδ? συνολικά 6,96%. (=5,35+1*1,605)

Ενδεχομένως να μου πείτε ότι η αύξηση του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ δεν οφείλεται μόνο στην πληρωμ? τόκων, αλλά κυρίως στην πτώση του ΑΕΠ λόγω της ύφεσης.

?ο ΑΕΠ της Ελλάδος το 2012 ?ταν 195,2 δις ευρώ. ?ο 35% αυτού του ποσού θα ?ταν 68,32 δις ευρώ.

Αν υπολογίσετε ότι το σύνολο του δανειακού προγράμματος των μνημονίων για τα 3 τελευταία έτη είναι 240 δις ευρώ, αυτό αντιστοιχεί σε ετ?σια καταβολ? 80 δις ευρώ , δηλαδ? σε αποδεκτό ποσοστό ετ?σιου δανεισμού 40,98% (!).Ακόμα και η τοκογλυφία έχει κάποια όρια...Εξ αυτών 50 δις ευρώ στην ουσία ?ταν εγγυ?σεις για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και εμείς σαν χώρα πληρώνουμε τόκους και αυξάνουμε το δημόσιο χρέος μας σαν να είχαμε μετατρέψει σε μετρητά αυτό το ποσό.

Στην ουσία κανένας Ευρωπαίος δεν το έχει ακόμα καταβάλλει και αντιστοιχεί περίπου στο μισό ποσό που εμείς μονομερώς διαγράψαμε (ακολουθώντας τις "συμβουλές" τους) από το δημόσιο χρέος μας προς 'Ελληνες κατόχους για να το κάνουμε "βιώσιμο" με το psi+

΄Ενας συνετός και επαγγελματίας δανειστ?ς δεν θα επέμενε να εισπράττει δόσεις με αποδεκτό ποσοστό δανεισμού παραπάνω από 35% σε περιόδους ύφεσης.
Κανένας δανειολ?πτης δεν περιορίζει τις φυσικές ανάγκες ύπαρξης του για να εξυπηρετεί αδιάλειπτα τα χρέη του σε βάρος της φυσικ?ς του ύπαρξης.
Αυτό έχει γίνει αποδεκτό και από το διεθνές δίκαιο και μπορεί να οδηγ?σει ένα κράτος σε διακοπ? πληρωμών, αργά ? γρ?γορα.

'Οταν προκύψει στο μέλλον αυτ? η ενέργεια για την Ελλάδα δεν θα οφείλεται σε ιδεολογικ? προτίμηση ? δυστροπία του δανειζομένου, αλλά σε πραγματικ? ανάγκη.
Η ανεργία 27,6% των Ελλ?νων δεν υπ?ρξε επιλογ? τους, αλλά οφείλεται στις πολιτικές που τους επιβλ?θηκαν από ανίκανους πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες της ΕΕ.

Ας μελετ?σουν οι έλληνες μνημονιακοί τα αποτελέσματα των ενεργειών τους ως σ?μερα και ας αλλάξουν πολιτικ? το συντομότερο.

?α φληναφ?ματα τους για δ?θεν σωτηρία της Ελλάδας και για παραμον? μας στο ευρώ δεν γίνονται πλέον πιστευτά από κανένα, ούτε ακόμα και από την τρόικα.

Η Ευρώπη συνολικά βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες προκλ?σεις και η αλλαγ? πορείας δεν απέχει πολύ χρονικά.

?ο αργότερο τον Ιούνιο του 2014 θα γίνουν ευρωεκλογές και οι πολίτες θα εκφρασθούν ελεύθερα.

Η δυσαρέσκεια τους αναμένεται να είναι συνολικ? και η ανικανότητα της τρόικας ωε τότε απόλυτα προφαν?ς.

Θα στείλουν τον Barroso, τον Rehn και τους λοιπούς συνεργάτες τους σύντομα στα χωριά τους.

Να δούμε μόνο αν οι συμπολίτες τους θα τους εμπιστευθούν στο μέλλον άλλα δημόσια καθ?κοντα με δεδομένη την δράση τους και την ανεπάρκεια τους...
Παρέα θα τους κάνουν και οι σημερινοί έλληνες βουλευτές-σωτ?ρες που συνεργάστηκαν αρμονικά για την καταστροφ? της χώρας μας.Αν ζούσε ο ?σώρτσιλ ίσως να έλεγε γι αυτούς: " Ποτέ άλλοτε τόσοι "λίγοι" έλληνες πολιτικοί δεν έβλαψαν τόσους πολλούς συμπατριώτες τους...ισχυριζόμενοι ότι θα τους σώσουν...για την Ελλάδα ρε γαμώτο....".

 


Τελευταία νέα
Τα απαραίτητα αξεσουάρ για '70s look - Τα απαραίτητα αξεσουάρ για '70s look
Ανταλλάξτε ευχές με τα ωραιότερα πασχαλινά δώρα - Ανταλλάξτε ευχές με τα ωραιότερα πασχαλινά δώρα
Μεντή: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για την απώλεια του άντρα της: «Ήμουν ράκος, ένιωθα να χάνω τα λογικά μου» - Μεντή: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για την απώλεια του άντρα της: «Ήμουν ράκος, ένιωθα να χάνω τα λογικά μου»
Εκτροχιάστηκε τρένο στη Θεσσαλονίκη (Photos) - Εκτροχιάστηκε τρένο στη Θεσσαλονίκη (Photos)
Ποιος συνεργάτης της εκπομπής «Αποκαλυπτικά» αποχώρησε και για ποιον λόγο; - Ποιος συνεργάτης της εκπομπής «Αποκαλυπτικά» αποχώρησε και για ποιον λόγο;
Τελευταία νέα - Blogs
Oι μέσοι όροι των καναλιών για την Παρασκευή 27/3/2015 - Oι μέσοι όροι των καναλιών για την Παρασκευή 27/3/2015
ΤΟ 84% ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΘΕΩΡΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ ΣΤΗΕ.Ε... - ΤΟ 84% ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΘΕΩΡΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ ΣΤΗΕ.Ε...
Ο επικεφαλής της Apple Τιμ Κουκ αποφάσισε να δωρίσει την περιουσία του - Ο επικεφαλής της Apple Τιμ Κουκ αποφάσισε να δωρίσει την περιουσία του
Βρήκε τον... αντι-Τζάνδαρη ο ΠΑΟΚ! - Βρήκε τον... αντι-Τζάνδαρη ο ΠΑΟΚ!
Σομαλία: Τουλάχιστον 15 οι νεκροί από την επίθεση ισλαμιστών σε ξενοδοχείο - Σομαλία: Τουλάχιστον 15 οι νεκροί από την επίθεση ισλαμιστών σε ξενοδοχείο
.
Μπαράζ φορολογικών ελέγχων στην Αττικ? - Μπαράζ φορολογικών ελέγχων στην Αττικ?
Από τον Homo Karagiozikus στον Κοινωνικό Άνθρωπο - Από τον Homo Karagiozikus στον Κοινωνικό Άνθρωπο
Φταίω για όλα : Μάθε πώς να ξεπερνάς τις ενοχές - Φταίω για όλα : Μάθε πώς να ξεπερνάς τις ενοχές
Βενιζέλος: Μέσο εξορθολογισμού της δημόσιας διοίκησης η κινητικότητα - Βενιζέλος: Μέσο εξορθολογισμού της δημόσιας διοίκησης η κινητικότητα
Οκτώ β?ματα για την κινητικότητα - Οκτώ β?ματα για την κινητικότητα
?ο Δημόσιο χαρίζει 33 δισ. σε νέους τραπεζίτες - ?ο Δημόσιο χαρίζει 33 δισ. σε νέους τραπεζίτες
Αλβανία: Η Ελλάδα μας «εκδικείται»! - Αλβανία: Η Ελλάδα μας «εκδικείται»!
.
Διαζύγιο ζήτησε η βουλευτής Μαρία Γιαννακάκη όταν έμαθε για το πλαστό πτυχίο του συζύγου της! - Διαζύγιο ζήτησε η βουλευτής Μαρία Γιαννακάκη όταν έμαθε για το πλαστό πτυχίο του συζύγου της!
Αρχαιολόγος του Πανεπιστημίου Κύπρου δηλώνει: Ο Τάφος στην Αμφίπολη ανήκει στον Ηφαιστίωνα - Αρχαιολόγος του Πανεπιστημίου Κύπρου δηλώνει: Ο Τάφος στην Αμφίπολη ανήκει στον Ηφαιστίωνα
Παίρνει μόνο ένα λεπτό για να διαβάσετε αυτό… Tι κάνουμε σε περίπτωση λιποθυμίας, λιποθυμικού ή συγκοπτικού επεισοδίου; - Παίρνει μόνο ένα λεπτό για να διαβάσετε αυτό… Tι κάνουμε σε περίπτωση λιποθυμίας, λιποθυμικού ή συγκοπτικού επεισοδίου;
Μποξ: Ισοπεδωτικοί Ortiz και Cuellar (videos) - Μποξ: Ισοπεδωτικοί Ortiz και Cuellar (videos)
H Χεζμπολάχ εκπαιδεύει τους Ελληνορθόδοξους του Λιβάνου για να αντιμετωπίσουν το ISIL (vid) - H Χεζμπολάχ εκπαιδεύει τους Ελληνορθόδοξους του Λιβάνου για να αντιμετωπίσουν το ISIL (vid)
ΤΟ ΔΗΘΕΝ ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΩΣ ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΡΙΑ ΛΙΒΑΝΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ... - ΤΟ ΔΗΘΕΝ ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΩΣ ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΡΙΑ ΛΙΒΑΝΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ...
Η Καρυάτιδα της Δημοκρατίας!.. - Η Καρυάτιδα της Δημοκρατίας!..


   Sponsored links
  radio  
   Χρήσιμα
 
prosfores efimerides
pharmacy tv
zodia
 
   Προσφορές
 
 
   Καιρός
 
Παρακαλώ περιμένετε...
 
   Tags